• Αρχική
 • Ποιοι Είμαστε
 • Πρόταση Καταστατικών Αρχών

Πρόταση Καταστατικών Αρχών

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ Παιανία – Γλυκά Νερά»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 1. Η Δημοτική Παρατάξη «Η Δική Μας Πόλη Παιανία – Γλυκά Νερά» εδρεύει στον Δήμο Παιανίας.
 2. Η επωνυμία της Δημοτικής μας Παράταξης καθορίζεται ως «Η Δική Μας Πόλη Παιανία – Γλυκά Νερά».
 3. Η Παράταξη μας με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Γιώργο Δάβαρη, στηρίζεται σ’ένα ευρύ φάσμα πολιτών, ανεξάρτητη από κομματικές δεσμεύσεις και πολυσυλλεκτική. Υπηρετεί δε αδιαπραγμάτευτα, τις Αρχές Δημοκρατίας, της Διαφάνειας, της Αξιοκρατίας και του Ήθους.
 4.  Η Παράταξη έχει σφραγίδα, η οποία φέρει το Έμβλημα της, τον ακριβή τόπο της έδρας της και το Α.Φ.Μ. .
 5. Είναι Παράταξη προσώπων ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπική.
 6. Ιδρυτικά μέλη της Παράταξης θεωρούνται οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιο για τις Εκλογές του 2019 καθώς και οι εθελοντές που θα βοηθήσουν την Παράταξη, καθοιονδήποτε τρόπο, κατά τις εκλογές αυτές.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

 1. Σκοπός της Δημοτικής Παράταξης είναι η μελέτη, προστασία και η προαγωγή των εν γένει κοινών συμφερόντων των κατοίκων της Παιανίας – Γλυκών Νερών, από κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής άποψης καθώς και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη.
 2. Να προωθήσει τη συμμετοχική διαδικασία και πρωτοβουλία των κατοίκων, την ενεργό και εθελοντική συμμετοχή στη λειτουργία του Δήμου.
 3. Να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προωθήσει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, βιώσιμης ανάπτυξης και ανοικτής λειτουργίας της πόλης.
 4. Να συμβάλλει με προτάσεις, δημιουργικές ιδέες και εθελοντικές δράσεις στην κατάρτιση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου για το μέλλον της Παιανίας και των Γλυκών Νερών με όραμα την επόμενη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ

 1. Η Παράταξη είναι ανοικτή. Μέλος της μπορεί να γίνει όποιος ενήλικας δημότης ή κάτοικος του Δήμου Παιανίας, συμφωνεί με τις αρχές και τους στόχους της Παράταξης και ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο της. 
 2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα της Δημοτικής Παράταξης καθώς και να συμμετέχει στις Επιτροπές Εργασίας.
 3. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση που αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματος και την πολιτική της Δημοτίκης Παράταξης στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και τα όργανα που έχει εκλεγεί.
 4. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Παράταξη με απλή έγγραφη δήλωση του.

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Τα θεσμοθετημένα Όργανα της Παράταξης είναι :

 1. Ο Επικεφαλής της Παράταξης
 2. Ο Οργανωτικός Γραμματέας
 3. Η Δημοτική Ομάδα
 4. Οι Επιτροπές Εργασίας
 5. Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Παράταξης

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
 1. Επικεφαλής της Παράταξης είναι ο ιδρυτής της. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης του ψηφοδελτίου των Δημοτικών Εκλογών απαρτιζόμενο από μέλη ή μη μέλη της Παράταξης. Είναι εκφραστής της πολιτικής της Παράταξης και την εκπροσωπεί όπου και όταν απαιτείται.
 2. Δύναται να συγκαλεί οποιδήποτε πολυπρόσωπο Όργανο της Παράταξης, όποτε κρίνει ότι απαιτείται καθώς και να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις αυτές.
 3. Σε περίπτωση αποχώρησης, καθοιονδήποτε τρόπο, του Επικεφαλής της Παράταξης, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μελών σε ειδική συνεδρίαση και εκλέγει τον νέο Επικεφαλής, μεταξύ των υποψηφίων που δηλώνουν την επιθυμία τους εγγράφως προς την Δημοτική Ομάδα. Επικεφαλής εκλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης σε απαρτία και με μυστική ψηφοφορία. Έως την εκλογή του νέου Επικεφαλή, χρέη προσωρινά Επικεφαλής ασκεί ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 1. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι συντονιστικό και συμβουλευτικό μονοπρόσωπο  Όργανο.
 2. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα αναλαμβάνει πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από τον Επικεφαλή της Παράταξης.
 3. Η πρώτη Γενική Συνέλευση της Παράταξης (Δεκέμβριος 2018) είναι υπεύθυνη για την εκλογή του Οργανωτικού Γραμματέα, με θητεία τα 2 έτη.
 4. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών Εργασίας και της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 1. Μέχρι και τις εκλογές του Μαΐου 2019 αποτελείται από το σύνολο των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης. Μετά τις εκλογές αποτελείται από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους της Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
 2. Η Δημοτική Ομάδα, πριν τις εκλογές του 2019, συνεδριάζει μια φορά τον μήνα και μετά από αυτές, τακτικά πριν από κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή έκτακτα κατόπιν πρόσκλησης του Επικεφαλή της Παράταξης. Στις συνεδριάσεις αυτές δύναται να παρευρίσκεται (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και οποιοδήποτε μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Παράταξης το επιθυμεί. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
 3. Οι απόντες Σύμβουλοι ενημερώνονται με δική τους μέριμνα για τις αποφάσεις της ομάδας, από τον Επικεφαλή της Παράταξης.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1. Συγκροτούνται Επιτροπές Εργασίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση, μελέτη, προβολή, κριτική και υποβολή προτάσεων για τους διάφορους τομείς και δράσεις του Δήμου Παιανίας.
 2. Τα μέλη της Παράταξης μπορούν να μετέχουν σε μία ή περισσότερες Επιτροπές, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την επιθυμία τους.
 3. Τα μέλη κάθε Επιτροπής της Παράταξης εκλέγουν τον Συντονιστή της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συνεδριάσεις της, στις οποίες προεδρεύει.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
 1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών, συνέρχεται τακτικά μια φορά το εξάμηνο, βάσει ημερήσιας διάταξης ή έκτακτα όποτε απαιτηθεί.
 2. Αποφασίζει για την εκλογή νέου Επικεφαλής (εντός μηνός από την κένωση της θέσης). Από την ημέρα αυτή (κένωση θέσης), έως την εκλογή νέου Επικεφαλής, δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέων μελών.

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Η παραβίαση των αρχών της Παράταξης.
 2. Η αντικαταστατική συμπεριφορά.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΑΡΤΙΑ

Όπου απαιτείται απαρτία, αυτή υπάρχει όταν παρίστανται το 50% +1 των μελών του Οργάνου. Όταν αυτή δεν συμβαίνει η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός μίας εβδομάδας, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Στη νέα συνεδρίαση θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και να παρευρίσκονται.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ. ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΠΕΡΙΤΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ.